Goa Trinamool Congress

गृहलक्ष्मी कार्ड बद्दल

गोंय टीएमसी गृहलक्ष्मी नावाच्या नव्या येवजणेखाल दर म्हयन्याक दर घराब्याक खात्रीन येणावळीचो तेंकों दिवंक सुरु करतले. गृहलक्ष्मी येवजणेखाल दर एका घराब्यांतले मुखेल बायलेक दर म्हयन्याक रु. 5000/- (वर्साक रु. 60000/- ) ही येणावळीच्या आधाराची खात्री

परत परत विचारिल्ले प्रस्न

दर म्हयन्याक,दर घराब्याक खात्रीन येणावळीचो तेंको दिवंक, गृहलक्ष्मी नावांची येवजणेखाल दर एका घराब्यांतले,एके बायलेक,दर म्हयन्याक रु. ५००० (वर्साक रु. ६०,०००) ही येणावळीच्या आधाराची खात्री मेळटली
अ.हे येवजणेखाल दर एका घराब्यांक, दर म्हयन्याक रु. ५००० (वर्साक रु. ६०,०००) ही येणावळ कसलीय अट नासतना खात्रीशीर मेळटले.
ब. हे रूपया तांच्या बॅंक खात्यान जमा करतले
क.ही येवजण सगळयांखातीर आसा आनी ती कसलोच भेदभाव करचे नात
लोकांच्या आशिर्वादान टीएमसीचें सरकार स्थापित करतगेर रोकडीच ही येवजण सुरू करतले
गृहआधार पयलीपासून आसा पूण ती एक फार्स, कित्याक तर:
अ. वाढत्या म्हारगायेक पळेल्यार ₹१५००/- हे येणाळीक आधार म्हण खूप कमीच आसात.
ब. हांतून फकत थोडयाच घराब्यांचो आस्पाव आसा.
क.अपुरो निधी आनी घुस्पागोंदळी कारभाराक लागून ती रखडल्या.
ना, पयशें सरळ बिनशर्त ट्रांसफर जातले.
पक्ष येवजण चालीक लावचो ना.लोकांच्या आशिर्वादान टीएमसीचें सरकार स्थापित करतगेर रोकडीच ही येवजण सुरू करतले, तुमीं आता दिल्ल्या म्हायतीच्या उदेशी, सरकाराचो मनीस तुमकां मेळून मार्गदर्शन करतलो आनी तुमकां हो लाव घेवपाक मेळटलो.